0866.006.936

Chai xịt mỡ bò bôi trơn khô Wurth HHS Drylube 08931066