Đánh bóng Bước 3 3M 06068 Perfect-It EX Ultrafine Machine Polish 946ml

600.000 đ

Đánh bóng xóa đi các vết xước hoặc các lỗi rất nhỏ mà bước 2 không thể xử lý được. Sử dụng trong những trường hợp yêu cầu cao về mặt sơn bóng. Đặc biệt đối với sơn tối màu.